Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych – informacje o zmianach – 15.03.2016 r.

Aktualności, Informacje dla OSP

Informujemy, że na wniosek zainteresowanych druhów z  Ochotniczych Straży Pożarnych nastąpiła zmiana w zakresie formy organizacji szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP.

Podstawa szkolenia:

Szkolenie będzie realizowane zgodnie z „Zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” według „Programu szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych”, zatwierdzonym w dniu 17 listopada 2015 roku przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Strona internetowa KG PSP: http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Zasady_Organizacji_Szkolen_OSP

Forma szkolenia: Metoda nauczania na odległość e-learning w oparciu o Platformę Edukacyjną dla jednostek OSP/PSP (www.platforma.wint.pl).

Data rozpoczęcie szkolenia: 14.03.2016 r. godz. 16:30. (2 godz. lekcyjne).

Egzamin teoretyczny:

Egzamin z części teoretycznej:

Przed egzaminem z części teoretycznej w dniu 02.04.2016 r. o godz. 9:00 (1 godz. lekcyjna) w ramach szkolenia abonentów sieci radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej, zostanie przeprowadzony wykład uzupełniający treści programowe z zakresu tematu „Łączność bezprzewodowa i alarmowanie” zgodnie z ww. „Programem ….”.

Egzamin z części teoretycznej zostanie przeprowadzony w formie pisemnej w dniu 2 kwietnia 2016 roku o godz. 10:00 w siedzibie KP PSP w Środzie Śląskiej (2 godziny lekcyjne), z uwzględnieniem zakresu merytorycznego przedmiotowego szkolenia.

Do egzaminu zostaną dopuszczeni słuchacze, którzy zaliczyli, co najmniej 80% materiału edukacyjnego objętego programem zamieszczonym na platformie edukacyjnej i w dniu egzaminu posiadają wydruk raportu z platformy edukacyjnej z poniższych kursów:

Dział: Zwiększenie odporności lokalnych społeczności na sytuacje kryzysowe:

Część I – Ochrona Ludności:

  • Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Część II – Ratownictwo:

  • Szkolenie BHP;
  • Szkolenie podstawowe cz. I;
  • Szkolenie podstawowe cz. II;
  • Ratownictwo techniczne;
  • Szkolenie przeciwpowodziowe i ratownictwo wodne dla OSP.

Ponadto w ramach realizacji tematu „Wydawanie sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze”, zgodnie z ww. „Programem ….”, słuchacz zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Rozporządzenia MSWiA z dnia                    6 lipca 2010 roku w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. z 2010 nr 123 poz. 840 z późn. zm.) – zagadnienie pojawi się na egzaminie w części teoretycznej.

Zajęcia praktyczne:

Zajęcia praktyczne odbywać się będą od dnia 4 kwietnia 2016 r. do dnia 22 kwietnia 2016 r. w siedzibie tutejszej Komendy Powiatowej PSP z udziałem zmian służbowych Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Środzie Śl.

W ramach realizacji tematu „Sprzęt ochrony dróg oddechowych”, zgodnie z „Programem ….”, słuchacz na jego zakończenie zobowiązany jest do zaliczenia testu w komorze dymowej.

Test w komorze dymowej odbędzie się 16 kwietnia 2016 r. (sobota) od godz. 10:00          w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu (dojazd we własnym zakresie).

Strona internetowa KW PSP we Wrocławiu: http://www.kwpsp.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=19&Itemid=201

 Egzamin praktyczny:

Do  części praktycznej egzaminu końcowego, zostaną dopuszczeni słuchacze, którzy uczestniczyli, w co najmniej 80% jednostek lekcyjnych zajęć praktycznych objętych programem.

Egzamin przeprowadzony zostanie w dniu 23 kwietnia 2016 r. od godz. 9:00                   (4 godz. lekcyjne) w Komendy Powiatowej PSP w Środzie Śl

Opracował: Adam Krzyżanowski