Bezpieczeństwo pożarowa w lasach.

Aktualności, Porady

poz-tra2

W związku z trwającą falą upałów w naszym województwie  apelujemy     o zachowanie szczególnej ostrożności na terenach leśnych. Przypominamy podstawowe zasady bezpieczeństwa, które mogą pozwolić uniknąć powstania pożaru.

            Przebywając w lesie ponosimy odpowiedzialność za szkody wynikłe            z nieodpowiedniego zachowania się i zobowiązani jesteśmy do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych obowiązujących na terenach leśnych. Podstawową zasadą niedopuszczenia do rozprzestrzenienia się ewentualnego pożaru w lesie jest utrzymanie nie zalesionych pasów przeciwpożarowych oraz usuwanie gałęzi, chrustu, ściętych drzew i odpadów poeksploatacyjnych znajdujących się                       w odległości 30 m od skraju toru kolejowego lub drogi publicznej z wyjątkiem drogi o nawierzchni nieutwardzonej. W lasach, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk oraz w odległości 100 m od granicy lasu nie wolno wykonywać czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, a w szczególności: – rozniecać ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu, – palić tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

            Ponadto należy:

1) bezwzględnie przestrzegać zakazu wstępu do lasu wprowadzonego przez właściciela w związku z występującym na obszarach leśnych dużym zagrożeniem pożarowym,

2) stosować się do zakazów wynikających z tablic informacyjno-ostrzegawczych wywieszonych na terenach leśnych wzdłuż szlaków wycieczkowych i turystycznych, i innych miejscach o dużej penetracji ludności.

            Wybierając się do lasu koniecznym również jest: – zachowanie ostrożności podczas przejazdu przez tereny leśne, – nie wyrzucanie przez okna pojazdów niedopałków papierosów, które mogą być przyczyną pożaru.

            Wjazd do lasu pojazdami silnikowymi lub zaprzęgowymi dozwolony jest: 1) jedynie drogami publicznymi,

2) na drogi leśne tylko wtedy gdy są one oznakowane drogowskazami lub innymi znakami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Postój pojazdów silnikowych lub zaprzęgowych na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.

            Pożary lasów rozwijają się bardzo szybko powodując zagrożenie dla ludzi przebywających w lesie oraz budynków sąsiadujących z terenami leśnymi. Ponadto pożary w lasach powodują bardzo duże zadymienie, niebezpieczne dla ruchu drogowego.

Najczęstszymi przyczynami pożarów w lasach są:

  1. Palone w pobliżu lasu ogniska,
  2. Niedopałki papierosów porzucone w lesie lub w pobliżu,
  3. Nie dogaszone zapałki wyrzucane z przejeżdżających pojazdów,
  4. Przerzuty ognia z palących się traw (w wyniku wypalania),
  5. Iskry z pojazdów szynowych i innych,
  6. Umyślne podpalenia.

Przed wycieczką do lasu należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego – być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu. Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:

  • 0 – brak zagrożenia,
  • I – zagrożenie małe,
  • II – zagrożenie duże; bądź ostrożny,
  • III- zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych, zwróć uwagę czy nie ma zakazu wstępu do lasu.

Opracował: Dariusz Domaradzki