Bezpieczeństwo pożarowe w lasach.

Aktualności

poz-tra2Okres wiosenny stwarza możliwość aktywnego wypoczynku na obszarach leśnych. Utrzymujące się od dłuższego czasu niekorzystne warunki pogodowe znacznie zwiększają możliwość postania pożaru lasu, dlatego ważną kwestią jest należyte zachowanie się w lesie .

Pożary lasów rozwijają się bardzo szybko powodując zagrożenie dla ludzi przebywających w lesie oraz budynków sąsiadujących z terenami leśnymi. Ponadto pożary w lasach powodują bardzo duże zadymienie, niebezpieczne dla ruchu drogowego.

Najczęstszymi przyczynami pożarów w lasach są:

  1. palone w pobliżu lasu ogniska,
  2. niedopałki papierosów porzucone w lesie lub w pobliżu,
  3. nie dogaszone zapałki wyrzucane z przejeżdżających pojazdów,
  4. przerzuty ognia z palących się traw (w wyniku wypalania),
  5. iskry z pojazdów szynowych i innych,
  6. umyślne podpalenia.

Pamiętać należy , że w przypadku lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu gdy występuje duże zagrożenie pożarowe. Lasy objęte zakazem wstępu oznacza się tablicami z napisem „zakaz wstępu” oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. Jeśli w okresie od 1.04. do 31.10. wilgotność ściółki w okresie 5-dniowym o godz. 9.00 będzie niższa od 10 % wprowadzenie zakazu jest obligatoryjne.

Wjazd do lasu pojazdami silnikowymi lub zaprzęgowymi dozwolone jest jedynie drogami publicznymi , zaś wjazd na drogi leśne jest dozwolony tylko wtedy , gdy są oznakowane drogowskazami lub innymi znakami dopuszczającymi ruch po tych drogach.

W lasach zabrania się m.in. biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez zarządcę lasu

W lasach oraz na terenach śródleśnych łąk , torfowisk i wrzosowisk , jak również w odległości do 100 m. od granicy lasu zabronione jest wykonywanie działań mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru , a w szczególności :

1/ rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego przez właściciela lasu lub nadleśniczego,

2/ korzystania z otwartego ognia,

3/ wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,

4/ palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

Przed wycieczka do lasu należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego – być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu. Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:

  • 0 – brak zagrożenia,
  • I – zagrożenie małe,
  • II – zagrożenie duże; bądź ostrożny,
  • III- zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych, zwróć uwagę czy nie ma zakazu wstępu do lasu.

Opracował: Dariusz Domaradzki