RODZAJE SPRZĘTU GAŚNICZEGO

Aktualności, Porady

gasnica1Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,  innych obiektów budowlanych i terenów  określa, że „obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm”

Rodzaje gaśnic powinny być dostosowane do gaszenia tych grup pożarów  które mogą wystąpić w obiekcie.

Gaśnica to urządzenie służące do gaszenia pożarów w zarodku. Gaśnice oznaczane są symbolem G. Agregat gaśniczy jest to sprzęt gaśniczy mający zapas środka gaśniczego w ilości ponad 20 kg, wyposażony w urządzenia umożliwiające samodzielne, natychmiastowe prowadzenie akcji gaśniczej.

Istotna jest nie tylko sama ilość środka gaśniczego, ale też i natężenie jego strumienia podczas akcji gaśniczej, które w przypadku agregatu jest znacznie większe niż w gaśnicy. Agregaty stanowią wyposażenie chroniące miejsca szczególnie narażone na pożar, lub takie, w których pożar jest trudny do opanowania lub grozi poważnymi konsekwencjami. Są to np. stacje benzynowe, lakiernie, warsztaty samochodowe, hangary lotnicze.

Agregaty oznaczone są one symbolem A.

Sprzęt powyższy winien być odpowiedni tzn. dostosowany do gaszenia odpowiednich grup pożarów. Wyróżnia się pięć grup pożarów :

Grupa „A” – pożary materiałów stałych pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli,

Grupa „B” –  pożary cieczy i  materiałów stałych topiących się,

Grupa „C” – pożary gazów,

Grupa „D” – pożary metali,

Grupa „F”- pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych

Z tych względów sprzęt gaśniczy powinien być dostosowany do zagrożeń mogących powstać w danym obiekcie. Oznaczenie rodzaju gaśnicy zawarte jest w tzw. piktogramie – oznakowaniu sprzętu. Odczytanie stosowanych zapisów pozwoli na ocenę czy sprzęt jest właściwy. Przykład stosowanego zapisu – GP – 6z BC.

                        G   – gaśnica

P  – środkiem gaśniczym jest proszek gaśniczy

6   – w gaśnicy znajduje się sześć kg. proszku gaśniczego

z   – wyrzutnik /gaz/ magazynowany jest w oddzielnym zbiorniku

B  – gasi pożary cieczy  i  materiałów stałych topiących się

C  – gasi pożary gazów.

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać  na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku,

a) zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V (obiekty użyteczności publicznej, sklepy, biura, restauracje, hotele itp.)

b) produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,

c) zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;

d) na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej  produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2.

W budynkach mieszkalnych  nie na obowiązku umieszczania gaśnic.

Gaśnice w obiektach muszą być rozmieszczone:

1)w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:

a) przy wejściach do budynków,

b) na klatkach schodowych,

c) na korytarzach,

d) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;

2) w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki);

3) w obiektach wielokondygnacyjnych — w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.

Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:

odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m oraz  do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Lokalizacja gaśnicy powinna być oznakowania znakiem bezpieczeństwa zgodnym z Polską Normą

Sama gaśnica powinna być utrzymywana w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej oraz poddawana przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym  w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 

Opracował: Adam Krzyżanowski